Arredoo

Shop

Verkoop voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Arredoo

Partijen:

 1. Beheerder handelt onder de naam Arredoo. Arredoo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  onder nummer 82706247 en is gevestigd aan Voorn 16 (1511 LJ) te Oostzaan vertegenwoordigd door
  Beheerder, hierna te noemen “Arredoo“.

en

 1. Partner handelt onder de naam: Partner is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
  rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rechtspersoon hierna te noemen “Partner” dan wel “Partner”.

Arredoo en Partner hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen“.

Overwegende dat:
● Arredoo biedt een website aan met als doel Partner en Gebruiker bij elkaar te brengen;
● Partner gebruik wenst te maken van de website van Arredoo;
● Partner door middel van de website een product kan aanbieden die door Gebruiker kan worden
geaccepteerd;
● Indien tussen Partner en Gebruiker een Overeenkomst tot stand komt geschiedt dit zonder
uitdrukkelijke en expliciete tussenkomst van Arredoo;
● Partijen beogen door middel van deze overeenkomst de door hen gemaakte afspraken vast te
leggen.
Nemen in aanmerking dat:

Artikel 1 – Definities

 1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
  uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Arredoo: de Partner van Diensten waar Gebruiker en Partner gebruik van kunnen maken.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Dienst: Arredoo bemiddelt via de Website tussen Gebruiker en Partner met als doel het bij elkaar
  brengen van vraag en aanbod betreffende ff iets anders.
 6. Partner: het Bedrijf dat een dienst/product aanbiedt via de Website van Arredoo.
 7. Gebruiker: het Bedrijf dat- of de Consument die gebruikt maakt van de website van Arredoo.
 8. Account: Gebruiker dient een gratis account aan te maken voor het gebruik van de Website van
  Arredoo.
 9. Aanbod: iedere Aanbieding van een Partner aan Gebruiker met betrekking tot het door partner
  aangeboden product.
 10. Koper: Gebruiker die een product/dienst afneemt.

Artikel 2 – Duur overeenkomst

 1. Voor de tussen partijen overeengekomen duur zoals vastgelegd in contract.
 2. De duur van de overeenkomst bedraagt 12 (twaalf) maanden met uitsluitend wederopzegging een
  stilzwijgende verlenging van telkens één maand. De opzegging dient per e-mail aan info@arredoo.com
  onder vermelding van de naam en contactgegevens van Partner gedaan te worden.
 3. Arredoo kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan
  ook, te zijn verschuldigd aan Partner, ontbinden ingeval:
  a. Partner in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert;
  b. Partner naar het uitsluitende oordeel van Arredoo ernstig tekortschiet in de nakoming van
  verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
  c. Partner de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of
  anderszins naar het oordeel van Arredoo als ongewenst wordt aangemerkt.
  d. Partner het imago van Arredoo schaadt.
 4. Nadat deze Overeenkomst is geëindigd, is Partner verplicht eventuele door Arredoo verstrekte stukken,
  gegevens en/of producten te retourneren aan Arredoo.

Artikel 3 – Toegang tot de dienst

 1. Arredoo biedt enkel en alleen de Dienst aan. Arredoo heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of
  invloed op contact en gemaakte afspraken tussen Partner en Gebruiker. Arredoo bemiddelt op geen
  enkele manier tussen Partner en een specifieke Gebruiker.
 2. Arredoo spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Partner. Arredoo verplicht zich tot
  inspanning om de Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed
  dienstverlener verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een
  inspanningsverbintenis. Arredoo garandeert in geen geval een minimum aantal bezoekers op de website
  en/of opdrachten bij Partner.
 3. Partner draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens, inlichtingen en medewerking, waarvan
  Arredoo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Partner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
  deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Dienst tijdig worden verstrekt aan
  Arredoo. Indien Partner vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal
  Partner Arredoo onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken.
 4. Arredoo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Arredoo is
  uitgegaan van door de Partner verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
  onvolledigheid voor Arredoo bekend was.
 5. Partner zal zich te allen tijde houden aan de gebruiksvoorwaarden gesteld door Arredoo tijdens gebruik
  van de Dienst.
 6. De toegang tot de Dienst aangeboden door Arredoo eindigt op het moment dat de overeenkomst
  eindigt.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Arredoo zal het nodige onderhoud aan de Website verrichten. Arredoo streeft ernaar om zich in te
  spannen de Dienst en de toegang tot de Website hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te
  bieden aan Partner.
 2. Arredoo zal Partner van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe
  niet verplicht. Arredoo is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het
  onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de Dienst.
 3. Arredoo is gerechtigd, indien er naar zijn uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het correct
  functioneren van de Website, het gebruik van de Dienst door Partner (tijdelijk) op te schorten. Arredoo is
  voorts gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht te nemen om het naar
  behoren functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 4. In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de Dienst waaronder begrepen maar niet
  beperkt tot storingen of overmacht, zal Arredoo zich ook inspannen om Partner zoveel mogelijk op de
  hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Dienst.
 5. Arredoo kan op verzoek van Partner onderhoudswerkzaamheden verrichten, zoals het verrichten van
  Updates en/of Upgrades.

Artikel 5 – Verplichtingen Partner

 1. Partner draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst en dient
  zelf zorg te dragen om de geplaatste gegevens op de Website up-to-date te houden.
 2. Partner is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door
  Arredoo aan Partner, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het in acht houden van de
  kwaliteitsstandaard van Arredoo.
 3. Partner heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Partner is te allen
  tijde verplicht zich aan de hiernavolgende voorwaarden te houden en dient zich te onthouden van:
  ● Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Arredoo, in strijd met de
  Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming
  van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert,
  bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare
  pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

● Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Partner weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Arredoo of eventuele andere Partner hindert of schade toebrengt.

 1. Indien Partner enige vorm van schade veroorzaakt of het enige handelingen verricht waarvan hij/zij
  redelijkerwijs kan vermoeden dat het aan andere Gebruiker van de website of de servers (van Arredoo)
  schade toebrengt en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft
  Arredoo het recht om Partner permanent de toegang te weigeren, zonder te zijn gehouden tot vergoeding
  van enige schadevergoeding aan Partner.
 2. Partner vrijwaart Arredoo voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Arredoo is niet aansprakelijk
  voor enige schade door Partner geleden door haar optreden.
 3. Het is Partner verboden derden toegang te bieden tot de Dienst zonder tussenkomst en/of
  toestemming van Arredoo.
 4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen
  conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Partner.
 5. Partner is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop hij de Website
  gebruikt alsook beveiliging van wachtwoorden en meer.
 6. Het is Partner verboden om inbreuk te plegen van op de Intellectuele Eigendomsrechten van Arredoo,
  alsmede op de goede naam van Arredoo.
 7. Indien Partner zijn eigen content op de Website van Arredoo plaatst, komt het gebruik en inhoud van
  deze content voor de rekening en risico van Partner. Partner is te allen tijde verantwoordelijk voor alle
  bestanden en content die hij op de Website plaatst of laat plaatsen. Arredoo is niet aansprakelijk voor het
  verlies en/of verminkt raken van de content van Partner.

Artikel 6 – Aanbod van Partner op de Website

 1. Partner verplicht zich te allen tijde minimaal 1 artikel online op de Website te hebben met de juiste
  omschrijving, prijs en afbeelding. Partner is verplicht zijn aanbod actueel te houden, met name de prijs, de
  omschrijving en de beschikbaarheid.
 2. In het geval Partner een kortingsactie op zijn eigen website en/of zijn andere verkoopkanalen en/of in
  zijn winkel wenst te hanteren, zal Partner dit moeten melden aan Arredoo via de daarvoor bestemde route
  en/of via de Website van Arredoo. Dit geldt ook in het geval Partner van andere groothandels en/of
  leveranciers een korting aan Partner bieden waardoor er een prijsverschil in de producten van Partner
  optreedt.
 3. Partner garandeert dat de verkoopprijs van zijn producten op de Website van Arredoo minimaal gelijk
  of minder is dan de verkoopprijs op zijn eigen website en/of andere verkoopkanalen en/of in zijn winkel.
 4. In het geval Partner zijn producten op zijn eigen website en/of andere verkoopkanalen voor een lagere
  aanprijst dan de prijs die voorkomt op de Website van Arredoo, neemt Arredoo hierin geen

verantwoordelijkheid. Partner zal voor eigen rekening en risico een gepaste oplossing treffen met de
desbetreffende Koper. Dit houdt in dat Partner het verschil in prijs zal moeten uitbetalen aan Koper of
Koper anderszins tegemoet moet komen voor het verschil in prijs.

Artikel 7 – Levering/ Verzending

 1. Partner is verantwoordelijk voor het naar diens kopers leveren/verzenden van verkochte producten.
 2. Partner dient de producten tijdig te leveren/verzenden. Tijdige verzending houdt in binnen de
  aangegeven verwerkingstijd of zoals overeengekomen met Gebruiker. Alvorens Partner de
  verwerkingstijd van een specifieke bestelling bijwerkt, dient Partner eerst toestemming te verkrijgen van
  Gebruiker.
 3. Arredoo is niet verantwoordelijk vertraging, vermissing, beschadiging of diefstal van producten van
  Partner.
 4. Indien Gebruiker ervoor kiest om de producten op te halen op de locatie van Partner, geschiedt dit
  conform het beleid zoals opgesteld door Partner.

Artikel 8 – Rechten Arredoo

 1. Arredoo kan Partner instructies opleggen met betrekking tot de te nemen beveiligingsmaatregelen
  en/of uit te voeren updates en configuraties, welke Partner steeds strikt dient op te volgen.
 2. Arredoo heeft het recht de aangeboden producten te verifiëren. Deze verificatie kan tot en met 7 dagen
  duren. Dit proces brengt met zich mee dat de aangeboden producten na maximaal 7 dagen zullen worden
  aangeboden op de Website, tenzij er reden toe is de aangeboden producten niet aan te bieden.
 3. Arredoo is gerechtigd naar de werkzaamheden van Partner te informeren en/of te controleren met als
  doel om de kwaliteit van de aangeboden producten jegens Gebruiker te waarborgen. Indien er naar het
  uitsluitende oordeel van Arredoo niet wordt voldaan aan de kwaliteitsstandaard, heeft Arredoo het recht
  Partner (tijdelijk) uit te sluiten van de Dienst en/of de overeenkomst per direct te beëindigen. Arredoo is
  nimmer gehouden tot enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden en/of vergoeding van de door
  Partner geleden schade (gevolgschade inbegrepen).
 4. Arredoo is gerechtigd het gebruik c.q. toegang tot de Website te schorsen, indien Partner zijn
  verplichtingen voor het gebruik van de Dienst niet (volledig) nakomt of content plaatst in strijd met de
  overeenkomst.
 5. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Arredoo of derden en/of onrechtmatig
  handelen door Partner, is Arredoo gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten en/of de
  overeenkomst met Partner ofwel op te schorten ofwel per direct te ontbinden. In geen geval is Arredoo
  aansprakelijk jegens Partner indien deze ten gevolge daarvan schade lijdt. Arredoo zal de betreffende
  (inbreuk makende) informatie per direct verwijderen.
 6. Arredoo is gerechtigd alle relevante gegevens van Partner te verstrekken aan een daartoe bevoegde
  instantie. Ook zal Arredoo indien en voor zover sprake is van mogelijk strafbare informatie aangifte doen alsmede alle handelingen verrichten indien Arredoo daartoe verzocht wordt door de betreffende instantie(s) in het kader van het onderzoek.
 1. In geen geval is Arredoo aansprakelijk voor de door Partner geleden schade van welke aard dan ook,
  ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van
  gegevens.
 2. Partner vrijwaart Arredoo voor elke schade, claims, aanspraken en/of aanklachten van hemzelf en/of
  derden in verband met de inhoud van de betreffende informatie en/of (onder)deel van de Website.
 3. Arredoo komt het recht toe Partner de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de
  Dienst te beëindigen in geval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare
  feiten.
 4. Arredoo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de
  beschikbaarheid of werking van Website voor derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik
  van Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 5. Arredoo is bevoegd het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen)
  beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de
  Dienst aan Partner onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
  gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
  ongewijzigde aanbieding van de Dienst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Arredoo behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Partner indien Arredoo
  schade veroorzaakt door de gedragingen van Partner heeft opgelopen.

Artikel 9 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling van de afgenomen producten via de Website van Arredoo zal geschieden aan Partner middels
  de betalingsdienst MOLLIE PAYMENTS wiens het totaalbedrag van alle afgenomen producten minus de
  fee per product die Arredoo ontvangt van Partner van 20% of 30% exclusief BTW per direct overmaakt.
 2. Enige bezwaren tegen de hoogte van de afgesproken service fee schorten de betalingsverplichting niet
  op.
 3. Partner kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting van Arredoo,
  tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Wanneer Partner niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde
  betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Partner van rechtswege in verzuim. Arredoo zal
  voorts zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste
  verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96
  BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van
  1 juli 2012.
  Indien Arredoo meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze
  in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van
  Partner.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Arredoo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen
  op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen
  van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
  wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
  opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Arredoo, (ii) het niet naar behoren
  nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
  programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing
  van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en
  hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen,
  (x) werkstakingen in het bedrijf van Arredoo en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Arredoo
  buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Arredoo heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
  nakoming verhindert, intreedt nadat Arredoo zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
  overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
  partij.
 5. Voor zover Arredoo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
  uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
  na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Arredoo gerechtigd om het reeds nagekomen
  respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Partner is gehouden deze factuur te voldoen
  als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Arredoo biedt uitsluitend een Dienst in de vorm van een Website aan waar zowel Partner als Gebruiker
  gebruik van kan maken en biedt nimmer garanties tot het gebruik. Arredoo sluit voor zover er wettelijke
  bepaling zich hiertegen niet verzet alle aansprakelijkheid uit die een Partner lijdt.
 2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Arredoo, is Arredoo uitsluitend gehouden
  tot betaling van enige schadevergoeding indien Partner Arredoo binnen 14 dagen na ontdekking van de
  tekortkoming, in gebreke heeft gesteld, en Arredoo deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de
  ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn
  ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat
  Arredoo in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien de uitvoering van de dienstverlening door Arredoo leidt tot aansprakelijkheid jegens Partner, is
  de aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch
  maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van
  directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of
  voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.
 4. Arredoo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of
  geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van gebruik van door Arredoo geleverde
  Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen,
  vertragings- en renteschade.
 5. Aansprakelijkheid van Arredoo jegens een Partner is uitgesloten indien er sprake is van storing,
  overmacht, onderhoud en/of een andere oorzaak gelegen bij Arredoo of diens (toe)leverancier.
 6. Arredoo is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen Partner en
  Gebruiker.
 7. Arredoo kan nimmer een toename van afnames van producten en/of diensten aangeboden door
  Partner garanderen. Arredoo is niet gehouden tot enige vorm van restitutie van een reeds betaald bedrag,
  indien er na betaling van het verschuldigde bedrag enige toename in omzet bij Partner uitblijft.
 8. Partner is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van alle benodigde informatie,
  waaronder de correcte prijzen en gegevens betreffende een product/dienst.
 9. Arredoo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten
  naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Website of die van gelinkte websites.
  Arredoo streeft ernaar (de informatie in) de Website zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet
  aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.
 10. Arredoo is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
  Website en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook
  niet beschikbaar zijn van de Website.
 11. Arredoo staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
  Arredoo verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van de Partner wegens tekortschieten aan de zijde van Arredoo vervallen indien deze
  niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Arredoo. Elke vordering tot schadevergoeding jegens
  Arredoo dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een half jaar nadat Partner bekend
  was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De
  aansprakelijkheid van Arredoo vervalt na een halfjaar na afloop van de overeenkomst.

Artikel 12 – Risico-overgang en vrijwaring

 1. Arredoo is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale)
  gegevens die Partner op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Partner is zelf verantwoordelijk voor
  zijn gegevens.
 2. Partner vrijwaart Arredoo voor alle aanspraken ter zake van alle schade die zowel Partner als Gebruiker
  lijdt welke verband houdt met het gebruik van de door Arredoo geleverde Diensten.
 3. Partner vrijwaart Arredoo voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op door Partner en/of
  Gebruiker geplaatste/geüploade gegevens en/of informatie. Indien Arredoo aangesproken wordt door
  derden, zal zij alle door haar geleden schade verhalen op Partner.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Arredoo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Partners en Gebruikers die gebruik maken
  van de Website.
 2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de
  Diensten van Arredoo. Arredoo zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken.
 3. Indien Arredoo op grond van de aard van de aangeboden Dienst dient te voorzien in beveiliging van
  informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau
  dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten,
  niet onredelijk is.
 4. Partners van Arredoo dienen de persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) van Gebruikers die tot stand komen bij plaatsing van een bestelling via Arredoo uitsluitend te gebruiken voor het uitvoeren van de bestelling die via de Dienst van Arredoo heeft plaatsgevonden.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Arredoo, waaronder meer de grafische
  ontwerpen, concepten en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Arredoo en
  worden niet overgedragen aan Partner.
 2. Partner behoudt het eigendom van de content die zij zelf op de Website van Arredoo plaatst of laat
  plaatsen, indien en voor zover deze content reeds niet aan derden toebehoort.
 3. Het is Partner verboden om informatie die Arredoo in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft
  gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden
  zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Arredoo.
 4. Indien daartoe verzocht, is Partner gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van Arredoo
  terstond aan Arredoo te retourneren.
 5. Het is Partner niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
  andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
  aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van intellectuele
  eigendomsrechten.
 7. Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Arredoo wordt beschouwd ieder gebruik,
  verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de overeenkomst valt. Elke inbreuk die
  Partner en/of diens Gebruiker maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Arredoo, wordt bestraft
  met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,-
  euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Arredoo
  onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit
  bedrag overstijgt.

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. Alle informatie die ten behoeve van de overeenkomst gedeeld wordt, wordt vertrouwelijk behandeld en
  niet aan derden geopenbaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arredoo.
 2. Als vertrouwelijke informatie wordt informatie begrepen die door de ene partij aan de andere partij ter
  beschikking wordt gesteld en welke duidelijk is aangemerkt als vertrouwelijk, of waarvan partijen
  redelijkerwijs kunnen en mogen verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 3. Partijen verplichten zich de geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan door hen ingeschakelde
  derden. De geheimhoudingsplicht is eveneens van toepassing op het personeel van elke partij.
 4. Indien Arredoo op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de
  vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te
  verstrekken, en Arredoo zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Arredoo niet gehouden tot
  enige schadevergoeding en is Partner niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Algemene Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 17 – Slotbepalingen

 1. De rechten en plichten van Partner mogen in geen geval zonder voorafgaand akkoord van Arredoo
  worden overgedragen.
 2. Indien één van de clausules van de Overeenkomst deels of geheel nietig is, blijven alle andere
  bepalingen niettemin van toepassing, tenzij het bepaalde in artikel 3:41 BW met betrekking tot de
  onverbrekelijkheid van toepassing is. Een mogelijk nietige clausule zal conform het bepaalde in artikel
  3:42 BW worden aangepast. Partijen verplichten zich ertoe om in onderling overleg de nietige clausule te
  vervangen door een clausule die de economische intentie van de vernietigde clausule zo sterk mogelijk
  benadert.
 3. De omstandigheid dat één van de Partijen nalaat de strikte naleving van één van de contractuele
  verplichtingen te eisen, mag niet worden begrepen als de stilzwijgende afstand van de contractuele
  rechten waarover deze Partij beschikt uit hoofde van het huidige Overeenkomst en belet deze laatste niet
  om vervolgens alsnog de strikte naleving van de betreffende bepalingen of andere bepalingen van deze
  Overeenkomst te eisen.
 4. Elke Partij zal elke wijziging, van welke aard dan ook, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de datum van
  de wijziging aan de andere Partij meedelen.

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Arredoo en Partner
  worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij
  bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

REGISTER


Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om jouw ervaring op deze website te ondersteunen, om de toegang tot jouw account te beheren en voor andere doeleinden die worden beschreven in ons privacybeleid.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en maak kans op €50 korting op jouw eerste bestelling.